Silestone Blue Sahara @ The Corner Cabinet, Framingham, Ma